วันที่ 26 กรกฏาคม 2557 มีโอกาสไปร่มงาน “ใต้ร่มจำปา 2557” เป็นงานศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ จัดโดยสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เชิญชวนชาวเหลืองจําปาทุกทาน ตั้งแตรุน “วิทยาศาสตร-อักษรศาสตร” พ.ศ. 2516- ปจจุบัน รวมงาน “ใตรมจําปา 2557″ระหวางวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ โรงแรมเซนทารา แอนดคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ขอนแกน เพื่อรําลึกถึงความทรงจําและติดตามวิวัฒนาการของคณะวิทยาศาสตรในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมารวมกัน และรวมกันเปนสรางความมั่นคงใหกับกองทุน 50 ป คณะวิทยาศาสตร์

งานนี้รุ่น 32 นี้มากันทั้งหมด 18 คน

Share

Leave a Reply