เนื่องจากสถิติพารามิเตอร์ทุกตัวที่เราต้องการทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลจำเป็นต้องตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ว่าเป็นหรือไม่ก่อน ดังนั้นทุกครั้งที่จะใช้สถิติพารามิเตอร์เราจะตรวจสอบข้อมูลก่อนครับ บทความนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจสอบการแจกแจงปกติ SPSS ครับ

เราจะตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นการแจกแจงปกติอย่างไร

เรามีวิธีการตรวจสอบหลายแบบครับ แต่ในบทความนี้ผมจะใช้สถิติของโคลโมโกรอฟ-สมินอฟ (ชื่ออ่านยากนิดหนึ่งนะ) โดยใช้โปรแกรม SPSS ครับ

1. เปิดโปรแกรม SPSS ขึ้นมาแล้วกรอกข้อมูลไปครับ ตัวอย่างผมกรอกข้อมูลแล้วเป็นคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีจำนวนนักเรียน 30 คน เพื่อจะทดสอบ Pair Samples T-Test ครับ เราจึงต้องทดสอบการแจกแจงปกติก่อนนั่นเอง

การทดสอบแจกแจงปกติ

2. ไปที่ Analysis > Descriptive Statistics > Explore…

Kolmogorov-Smirnov test

3. ดึงตัวแปร ก่อนเรียนและหลังเรียนเข้าไปในช่อง Dependent List โดยการคลิกที่ตัวแปร ก่อนเรียน และ หลังเรียน จากนั้นคลิกลูกศร แล้วคลิก Plosts…

ทดสอบ Kolmogorov-Smirnov

4. เลือก Normality plots with tests (เพื่อทดสอบการแจกแจงปกติ) แล้วคลิก Continue

วิธีทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูล

5. คลิก OK

6. จะได้ค่า Sig. ของสถิติ Kolmogorov-Smirnov ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 0.005 มีค่าน้อยกว่า 0.05 (ค่านัยสำคัญที่ตั้งไว้) แสดงว่า ข้อมูลก่อนเรียน ไม่เป็นการแจกแจงปกติ

ส่วนข้อมูลหลังเรียน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.200 มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น ข้อมูลหลังเรียน เป็นการแจกแจงปกติ

เมื่อเราใช้ excel ในการคำนวณค่า เฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และฐานนิยม ของข้อมูลทั้งสองเราพบว่า ก่อนเรียน สามค่ามีค่าค่อนข้างแตกต่างกัน ส่วนหลังเรียน มีค่าใกล้เคียงกันมาก แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่มีการแจกแจกปกตินั้นค่าทั้งสามค่าควรจะมีค่าใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนั่นเองครับ

สรุป : สถิติพารามิเตอร์ทุกตัวต้องตรวจสอบการแจกแจงปกติเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อน ในโปรแกรม SPSS สามารถตรวจสอบการแจกแจงปกติได้หลายวิธี โดยหนึ่งในนั้นคือการทดสอบสถิติ โคลโมโกรอฟ-สมินอฟ

Share

Leave a Reply