ผมได้ศึกษาโปรแกรม adobe acrobat XI pro ซึ่งสามารถสร้าง Form dpf เพื่อให้กรอกข้อมูล แล้วปริ๊นได้ และได้จัดหน้าทำเป็น template เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระได้ใช้เป็น template ทำคู่มือรายงานปฎิบัติงาน และรายงานการปฎิบัติงานในแต่ละปี ซึ่งทำส่งทุกปี ผมเล็งเห็นปัญหาของการทำงานซ้ำซ้อน จึงได้หาวิธีการทำเป็นไฟล์ PDF ซะเลยง่ายดี

UntitledUntitled2

Download ปกคู่มือปฎิบัติงาน – template

Download คู่มือปฎิบัติงาน 56 – template

Download รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน – template (รวมปก)

Share

2 Comments

Leave a Reply