ทำผลงาน คศ.2-3

การทำผลงาน การคำนวณคะแนน เกณฑ์ของการทำผลงาน

one sample t-test

One sample t-test คืออะไร และใช้ตอนไหน

วันนี้ผมมีโอกาสได้รับจ๊อบงานพิเศษเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS ซึ่งใช้สถิติที่เรียกว่า One sample t test บางเล่มอาจจะเขียนว่า t-test for one sample ครับ ก็เลยอยากมาแชร์ว่าวิเค […]

Read More
ความแปรปรวนร่วม

ความแปรปรวนร่วม คือ อะไร

ก่อนจะหาค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลจำเป็นต้องเข้าใจสูตรความแปรปรวนร่วมก่อน ซึ่งสูตรของความแปรปรวนร่วม ถือว่ามีความใกล้เคียงกับสูตรความแปรปรวนข้อมูลมากๆ แต่เพียงมีคำว่าร่วม เพิ่มเข้ามา มันหมายถึงการทำอะไรบา […]

Read More
สหสัมพันธ์ของข้อมูล

Correlation สหสัมพันธ์ของข้อมูลคืออะไร

ในบทความนี้จะกล่าวถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปร ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในความหมายของสหสัมพันธ์นะครับ ถ้าเรามีตัวแปร 2 สอง มันจะเกี่ยวข้องกันได้ 3 ลักษณะ คือ ไปด้วยกัน สวนทางกัน หรือไม่ก็ไม่เกี่ยวข้อ […]

Read More
central limit theorem

ทำความเข้าใจ Central Limit Theorem มีตัวอย่างประกอบ

บทความนี้จะขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างทฤษฎีบทหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับวงการสถิตินะครับ นั่นคือ ทฤษฎีบท Central Limit Theorem ชื่อภาษาไทยคือ “ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง” ก่อนจะเข้าทำความเข้าใจทฤษฏี เราม […]

Read More
ค่าความยากและอำนาจจำแนกจาก Excel

การหาค่าความยาก (p) และอำนาจจำแนก (r) ของข้อสอบปรนัย

ค่าความยาก คือ อะไร เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นจะดีหรือไม่ดี มักจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้คือ ค่าความยากของข้อสอบ (Item Difficulty) เป็นคุณลักษณะประจำตัวของข้อสอบ โดยเฉพาะข้อสอบปรนัย แต่ละข้อ […]

Read More