Microsoft Excel

ความแปรปรวนร่วม

ความแปรปรวนร่วม คือ อะไร

ก่อนจะหาค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลจำเป็นต้องเข้าใจสูตรความแปรปรวนร่วมก่อน ซึ่งสูตรของความแปรปรวนร่วม ถือว่ามีความใกล้เคียงกับสูตรความแปรปรวนข้อมูลมากๆ แต่เพียงมีคำว่าร่วม เพิ่มเข้ามา มันหมายถึงการทำอะไรบา […]

Read More
แยกคำนำหน้าออกจากชื่อสกุลใน Excel

แยกคำนำหน้า ออกจากชื่อ-สกุล ด้วย Excel

ในการทำงานกับ Excel หรือ Google Sheet ถ้ามีชื่อสกุลและคำนำหน้าชื่อติดกันอยู่ เราจะเขียนสูตรในการแยกคำนำหน้า ออกมาจากชื่อ แบบนี้ได้อย่างไร [บทความนี้มีคำตอบ] ผมมีตัวอย่างให้ลองทดสอบ และ copy สูตรในไฟล์ […]

Read More
ค่าความยากและอำนาจจำแนกจาก Excel

การหาค่าความยาก (p) และอำนาจจำแนก (r) ของข้อสอบปรนัย

ค่าความยาก คือ อะไร เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นจะดีหรือไม่ดี มักจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้คือ ค่าความยากของข้อสอบ (Item Difficulty) เป็นคุณลักษณะประจำตัวของข้อสอบ โดยเฉพาะข้อสอบปรนัย แต่ละข้อ […]

Read More
ใช้ Excel คำนวณ One-Way ANOVA

ใช้ Excel คำนวณ One-Way ANOVA อย่างไร

ในบทความนี้ เราจะใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ ANOVA โดยที่เป็นการวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA นะครับ โดยบทความที่วิเคราะห์ด้วย SPSS นั้นสามารถอ่านได้จากบทความนี้ครับ ข้อมูลแบบไหนถึงจะวิเคราะห์ด้วย AN […]

Read More
เปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ.

สูตร ArrayFormula แปลงวันที่ ค.ศ. เป็น วันที่ พ.ศ. แบบอัตโนมัติ

ใน google sheet มีฟังก์ชันต่างๆ มากมายให้เราเลือก วันนี้ผมคัดมาฟังก์ชันหนึ่งที่ผมจะใช้แปลงวันที่ ค.ศ. เป็น พ.ศ. โดยสูตร Arrayformula ซึ่งมันจะแปลงให้อัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้าไป โดยที่เราไม่จำเป็น […]

Read More