SPSS

ความแปรปรวนร่วม

ความแปรปรวนร่วม คือ อะไร

ก่อนจะหาค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลจำเป็นต้องเข้าใจสูตรความแปรปรวนร่วมก่อน ซึ่งสูตรของความแปรปรวนร่วม ถือว่ามีความใกล้เคียงกับสูตรความแปรปรวนข้อมูลมากๆ แต่เพียงมีคำว่าร่วม เพิ่มเข้ามา มันหมายถึงการทำอะไรบา […]

Read More
central limit theorem

ทำความเข้าใจ Central Limit Theorem มีตัวอย่างประกอบ

บทความนี้จะขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างทฤษฎีบทหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับวงการสถิตินะครับ นั่นคือ ทฤษฎีบท Central Limit Theorem ชื่อภาษาไทยคือ “ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง” ก่อนจะเข้าทำความเข้าใจทฤษฏี เราม […]

Read More
ใช้ Excel คำนวณ One-Way ANOVA

ใช้ Excel คำนวณ One-Way ANOVA อย่างไร

ในบทความนี้ เราจะใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ ANOVA โดยที่เป็นการวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA นะครับ โดยบทความที่วิเคราะห์ด้วย SPSS นั้นสามารถอ่านได้จากบทความนี้ครับ ข้อมูลแบบไหนถึงจะวิเคราะห์ด้วย AN […]

Read More
แบบสอบถามวิจัย google form

แจกแบบสอบถามงานวิจัย google form ดัดแปลงได้

แบบสอบถามวิจัยยุคนี้ต้องทำเป็น Google Form เพราะสะดวกในการเก็บข้อมูล และสะดวกต่อการกรอกอีกด้วย ผมมีตัวอย่างฟอร์มที่สร้างจาก Google Form มาแจกกัน ดาวน์โหลดไปแก้ไขได้เลย

Read More
หาค่าอำนาจจำแนกและแอลฟาครอนบาค

วิธีหาอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นจาก SPSS

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่าที่จำเป็นต้องหาเมื่อทำการวิจัยใดๆ เมื่อสร้างเครื่องมือแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่ามีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด ในบทควา […]

Read More