SPSS

Normality Test ทดสอบแจกแจงปกติ ของข้อมูลอย่างไร

Normality Test ทดสอบแจกแจงปกติ ของข้อมูลอย่างไร

จากบทความนี้เป็นการทดสอบด้วยค่าสถิติโคลโมโกรอฟ-สมินอฟ แต่ทว่าการทดสอบด้วยสถิติตัวดังกล่าว ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผมได้ศึกษาจากหนังสือของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา พบว่า การทดสอบความเป็นการแจกแจงปกติด้วยสถิติต […]

Transform Data : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลใน SPSS

Transform Data : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลใน SPSS

หนึ่งในเมนูสุดฮิตของ SPSS คือ การ transform data ข้อมูลครับ เนื่องจากข้อมูลในโปรแกรมก่อนการวิเคราะห์ อาจจำเป็นต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อน เช่น การสร้างตัวแปรกลุ่มให้กับข้อมูล การแปลงข้อมูลเพื่ […]

By พฤษภาคม 10, 2020 0 comments SPSS
ค่าความเชื่อมั่นติดลบ จะแก้อย่างไร

ค่าความเชื่อมั่นติดลบ จะแก้อย่างไร

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ หรือแบบสอบถามที่เก็บไปแล้วอาจพบปัญหาหนึ่งคือ ค่าความเชื่อมั่นติดลบ มีสาเหตุมาจากอะไร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบครับ ท่านสามารถอ่านบทความค่าความเชื่อมั่นของแบ […]

ANCOVA : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

ANCOVA : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เป็นการผสมเทคนิควิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) + การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เข้าด้วยกัน เพื่อควมคุมตัวแปรเกินที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรนั้นจะให […]

ตาราง SPSS : สร้าง Custom Tables เพื่อแสดงร้อยละ

ตาราง SPSS : สร้าง Custom Tables เพื่อแสดงร้อยละ

การสร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูล ความถี่ และ ร้อยละ ในโปรแกรม SPSS สามารถแสดงข้อมูลเพื่อให้ ตาราง SPSS แสดงความสัมพันธ์กันทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้ ในเมนูที่ชื่อว่า Customs Tables นั่นเองครับ เป้าหมาย คือ ต […]

SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ปกติแล้วถ้าหากว่าเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม เราจะใช้การทดสอบสมมติฐานแบบที (t-test) แต่ถ้าหากกลุ่มประชากรของเรามีมากกว่า 2 กลุ่มละ เช่น 3 หรือ 4 กลุ่มเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ […]