SPSS

การคำนวนค่าสถิติจาก Jamovi เทียบกับ SPSS

Jamovi : โปรแกรมคำนวนสถิติเทียบเท่า SPSS พร้อมตัวอย่างการคำนวนค่า Independent T-TEST

Jamovi คือโปรแกรมคำนวณค่าสถิติที่มีความสามารถหลากหลาย และสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าจะผ่านเว็บเบราเซอร์หรือติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีและเปิดเผยซอร์สโค้ด ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่า […]

Read More

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย

การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มี 2 ประเภท การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ สำหรับการวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อทำได้ 2 ลักษณะคือ การหาค่าความยาก และอำนาจจำแนก สำหรับการหาค่าความยาก เป็นการหาค่าตัวเลขที่บอกว่าข้อสอบมีค […]

Read More
one sample t-test

One sample t-test คืออะไร และใช้ตอนไหน

วันนี้ผมมีโอกาสได้รับจ๊อบงานพิเศษเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS ซึ่งใช้สถิติที่เรียกว่า One sample t test บางเล่มอาจจะเขียนว่า t-test for one sample ครับ ก็เลยอยากมาแชร์ว่าวิเค […]

Read More
ความแปรปรวนร่วม

ความแปรปรวนร่วม คือ อะไร

ก่อนจะหาค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลจำเป็นต้องเข้าใจสูตรความแปรปรวนร่วมก่อน ซึ่งสูตรของความแปรปรวนร่วม ถือว่ามีความใกล้เคียงกับสูตรความแปรปรวนข้อมูลมากๆ แต่เพียงมีคำว่าร่วม เพิ่มเข้ามา มันหมายถึงการทำอะไรบา […]

Read More
central limit theorem

ทำความเข้าใจ Central Limit Theorem มีตัวอย่างประกอบ

บทความนี้จะขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างทฤษฎีบทหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับวงการสถิตินะครับ นั่นคือ ทฤษฎีบท Central Limit Theorem ชื่อภาษาไทยคือ “ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง” ก่อนจะเข้าทำความเข้าใจทฤษฏี เราม […]

Read More