SPSS

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย

การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มี 2 ประเภท การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ สำหรับการวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อทำได้ 2 ลักษณะคือ การหาค่าความยาก และอำนาจจำแนก สำหรับการหาค่าความยาก เป็นการหาค่าตัวเลขที่บอกว่าข้อสอบมีค […]

Read More
one sample t-test

One sample t-test คืออะไร และใช้ตอนไหน

วันนี้ผมมีโอกาสได้รับจ๊อบงานพิเศษเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS ซึ่งใช้สถิติที่เรียกว่า One sample t test บางเล่มอาจจะเขียนว่า t-test for one sample ครับ ก็เลยอยากมาแชร์ว่าวิเค […]

Read More
ความแปรปรวนร่วม

ความแปรปรวนร่วม คือ อะไร

ก่อนจะหาค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลจำเป็นต้องเข้าใจสูตรความแปรปรวนร่วมก่อน ซึ่งสูตรของความแปรปรวนร่วม ถือว่ามีความใกล้เคียงกับสูตรความแปรปรวนข้อมูลมากๆ แต่เพียงมีคำว่าร่วม เพิ่มเข้ามา มันหมายถึงการทำอะไรบา […]

Read More
central limit theorem

ทำความเข้าใจ Central Limit Theorem มีตัวอย่างประกอบ

บทความนี้จะขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างทฤษฎีบทหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับวงการสถิตินะครับ นั่นคือ ทฤษฎีบท Central Limit Theorem ชื่อภาษาไทยคือ “ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง” ก่อนจะเข้าทำความเข้าใจทฤษฏี เราม […]

Read More
ใช้ Excel คำนวณ One-Way ANOVA

ใช้ Excel คำนวณ One-Way ANOVA อย่างไร

ในบทความนี้ เราจะใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ ANOVA โดยที่เป็นการวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA นะครับ โดยบทความที่วิเคราะห์ด้วย SPSS นั้นสามารถอ่านได้จากบทความนี้ครับ ข้อมูลแบบไหนถึงจะวิเคราะห์ด้วย AN […]

Read More