SPSS

หาอำนาจจำแนก แบบทดสอบด้วยเทคนิค ร้อยละ 27 หรือ วิธีของ จุง เตห์ ฟาน (Chung-Teh Fan)

การหาอำนาจจำแนกแบบอิงกลุ่มมีด้วยกันหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่นิยมกันคือการหา อำนาจจำแนก (ค่า r ) ของแบบทดสอบด้วยเทคนิคร้อยละ 27 หรือวิธีของ จุง เตห์ ฟาน ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าผู้ทดสอบมีจำนวนมาก การหาค่าอำนา […]

Read More

Normality Test ทดสอบแจกแจงปกติ ของข้อมูลอย่างไร

จากบทความนี้เป็นการทดสอบด้วยค่าสถิติโคลโมโกรอฟ-สมินอฟ แต่ทว่าการทดสอบด้วยสถิติตัวดังกล่าว ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผมได้ศึกษาจากหนังสือของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา พบว่า การทดสอบความเป็นการแจกแจงปกติด้วยสถิติต […]

Read More

Transform Data : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลใน SPSS

หนึ่งในเมนูสุดฮิตของ SPSS คือ การ transform data ข้อมูลครับ เนื่องจากข้อมูลในโปรแกรมก่อนการวิเคราะห์ อาจจำเป็นต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อน เช่น การสร้างตัวแปรกลุ่มให้กับข้อมูล การแปลงข้อมูลเพื่ […]

Read More
แอลฟาติดลบ

ค่าความเชื่อมั่นติดลบ จะแก้อย่างไร

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ หรือแบบสอบถามที่เก็บไปแล้วอาจพบปัญหาหนึ่งคือ ค่าความเชื่อมั่นติดลบ มีสาเหตุมาจากอะไร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบครับ ท่านสามารถอ่านบทความค่าความเชื่อมั่นของแบ […]

Read More
ancova analysis

ANCOVA : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เป็นการผสมเทคนิควิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) + การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เข้าด้วยกัน เพื่อควมคุมตัวแปรเกินที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรนั้นจะให […]

Read More
สร้างตาราง spss

ตาราง SPSS : สร้าง Custom Tables เพื่อแสดงร้อยละ

การสร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูล ความถี่ และ ร้อยละ ในโปรแกรม SPSS สามารถแสดงข้อมูลเพื่อให้ ตาราง SPSS แสดงความสัมพันธ์กันทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้ ในเมนูที่ชื่อว่า Customs Tables นั่นเองครับ เป้าหมาย คือ ต […]

Read More
anova คือ อะไร

SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ปกติแล้วถ้าหากว่าเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม เราจะใช้การทดสอบสมมติฐานแบบที (t-test) แต่ถ้าหากกลุ่มประชากรของเรามีมากกว่า 2 กลุ่มละ เช่น 3 หรือ 4 กลุ่มเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ […]

Read More