SPSS

แบบสอบถามวิจัย google form

แจกแบบสอบถามงานวิจัย google form ดัดแปลงได้

แบบสอบถามวิจัยยุคนี้ต้องทำเป็น Google Form เพราะสะดวกในการเก็บข้อมูล และสะดวกต่อการกรอกอีกด้วย ผมมีตัวอย่างฟอร์มที่สร้างจาก Google Form มาแจกกัน ดาวน์โหลดไปแก้ไขได้เลย

Read More
หาค่าอำนาจจำแนกและแอลฟาครอนบาค

หาอำนาจจำแนกจาก SPSS และค่าแอลฟาครอนบาค

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่าที่จำเป็นต้องหาเมื่อทำการวิจัยใดๆ เมื่อสร้างเครื่องมือแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่ามีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด ในบทควา […]

Read More

หาอำนาจจำแนก แบบทดสอบด้วยเทคนิค ร้อยละ 27 หรือ วิธีของ จุง เตห์ ฟาน (Chung-Teh Fan)

การหาอำนาจจำแนกแบบอิงกลุ่มมีด้วยกันหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่นิยมกันคือการหา อำนาจจำแนก (ค่า r ) ของแบบทดสอบด้วยเทคนิคร้อยละ 27 หรือวิธีของ จุง เตห์ ฟาน ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าผู้ทดสอบมีจำนวนมาก การหาค่าอำนา […]

Read More

Normality Test ทดสอบแจกแจงปกติ ของข้อมูลอย่างไร

จากบทความนี้เป็นการทดสอบด้วยค่าสถิติโคลโมโกรอฟ-สมินอฟ แต่ทว่าการทดสอบด้วยสถิติตัวดังกล่าว ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผมได้ศึกษาจากหนังสือของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา พบว่า การทดสอบความเป็นการแจกแจงปกติด้วยสถิติต […]

Read More

Transform Data : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลใน SPSS

หนึ่งในเมนูสุดฮิตของ SPSS คือ การ transform data ข้อมูลครับ เนื่องจากข้อมูลในโปรแกรมก่อนการวิเคราะห์ อาจจำเป็นต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อน เช่น การสร้างตัวแปรกลุ่มให้กับข้อมูล การแปลงข้อมูลเพื่ […]

Read More