Statistics

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย

การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มี 2 ประเภท การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ สำหรับการวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อทำได้ 2 ลักษณะคือ การหาค่าความยาก และอำนาจจำแนก สำหรับการหาค่าความยาก เป็นการหาค่าตัวเลขที่บอกว่าข้อสอบมีค […]

Read More
ความแปรปรวนร่วม

ความแปรปรวนร่วม คือ อะไร

ก่อนจะหาค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลจำเป็นต้องเข้าใจสูตรความแปรปรวนร่วมก่อน ซึ่งสูตรของความแปรปรวนร่วม ถือว่ามีความใกล้เคียงกับสูตรความแปรปรวนข้อมูลมากๆ แต่เพียงมีคำว่าร่วม เพิ่มเข้ามา มันหมายถึงการทำอะไรบา […]

Read More